Udział wiernych w praktykach Kościoła Katolickiego odnotowuje spadek

Niezaprzeczalnie, liczba osób związanych z Kościołem Katolickim i aktywnie uczestniczących w jego działaniach stopniowo maleje. Aczkolwiek spadki nie są drastyczne, to jednak trend ten jest obserwowany na przestrzeni ostatnich lat.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na terenie całego kraju wynika, iż wskaźnik udziału wiernych w nabożeństwach dominikalnych (dominicantes) na obszarze diecezji świdnickiej obniżył się do 27,7 procent. Jest to wartość o ponad 1 punkt procentowy niższa niż w poprzednim badaniu. Równocześnie, wskaźnik wiernych przystępujących do sakramentu Eucharystii (communicantes) wyniósł 13,4 procent, co oznacza spadek o 0,3 punktu procentowego.

Również zanotowano ogólny spadek udzielania sakramentów w ramach diecezji świdnickiej. W 2018 roku odbyło się 4 tys. 796 chrztów, natomiast w kolejnym roku – jedynie 4 tysiące 590, co stanowi spadek o 206 chrztów. Liczba pierwszych komunii świętych wyniosła w 2018 roku – 6 tys. 70, a w 2019 roku tylko 2 tys. 862, co oznacza spadek aż o 3 tys. 208. W przypadku sakramentu bierzmowania zanotowano wzrost – w 2018 roku odbyło się 3 tys. 352 bierzmowań, natomiast w kolejnym roku już 4 tys. 468, czyli wzrost o 1 tys. 116. Natomiast liczba zawartych małżeństw według danych diecezji spadła z 1 tys. 602 w 2018 roku do 1 tys. 479 w roku następnym, co oznacza mniejszą ilość o 123.

Dane przekazane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego uwzględniają także liczbę kapłanów na terenie diecezji świdnickiej – ich liczba wynosi obecnie 380. Z tego grona, aktywnych duszpastersko jest 323 księży, a alumnów jest 30.