Ostateczne plany finansowe Polanicy-Zdroju na rok 2024 zatwierdzone przez radnych miejskich

Pod koniec ubiegłego roku, polaniccy decydenci uchwalili plan budżetu gminy na nadchodzący 2024 rok. Mając na uwadze różnorodność potrzeb i celów, przeznaczyli prawie 53 miliony złotych na projekty inwestycyjne.

Decyzja o budżecie na 2024 rok została podjęta przez Radę Miejską w Polanicy-Zdroju podczas sesji, która miała miejsce 27 grudnia 2023 roku. Dochody gminy przewidziane są na poziomie ponad 104 milionów złotych, podczas gdy wydatki mają wynieść ponad 95 milionów złotych. To pozwoli wypracować nadwyżkę blisko 9 milionów złotych, które zostaną odpowiednio zagospodarowane – pójdą na spłatę zaciągniętych kredytów.

Zaś wydatki majątkowe oszacowano na kwotę prawie 53 milionów złotych. Interesujące jest to, że dla wielu projektów inwestycyjnych gmina ma zagwarantowane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Mateusz Jellin, burmistrz Polanicy-Zdroju, wyszczególnia najistotniejsze inwestycje zaplanowane na 2024 rok. Wśród nich znajduje się przekształcenie ulicy Kłodzkiej, budowa basenu na otwartym powietrzu, modernizacja części ulicy Żeromskiego oraz ulic Konopnickiej i Ogrodowej, rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz stworzenie skwerku zielonego z kapliczką NMP przy ulicy Tranzytowej.

Jednakże to nie koniec planów na przyszły rok – będą one również obejmować realizację projektu „Balneum Glacensis”, zagospodarowanie tak zwanej wyspy przy ulicy Bystrzyckiej, budowę ścieżki pieszo- rowerowej „Cross Country” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rewitalizację i rewaloryzację terenów zieleni, dalszą modernizację oświetlenia ulicznego, remont schodów prowadzących do Kościoła pw. NMP, a także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg, chodników oraz zagospodarowania wyznaczonych terenów.